Tin Tức

Hệ Thống Nâng Cấp Trong Kiếm Thế Ma Vũ

Nâng Cấp Già Lam Kinh

 

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Già Lam Kinh Cấp 2
 • Nguồn gốc: Nhận Free Quá Tân Thủ
Kiếm Thế
Mảnh Già Lam Kinh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia các hoạt động trong GAME

II.Hướng dẫn nâng cấp

Cấp Già Lam Kinh Mảnh Già Lam Kinh Tiền Xu Tỷ lệ Thành công
1 Nhận Free Quà Tân Thủ
2 Nhận Free Quà Tân Thủ 0 100
3 600 0 90
4 800 0 80
5 1000 0 60
6 1200 0 40
7 1500 0 25
8 2000 0 15
9 3000 0 10
10 5000 0 10

Hệ thống Kinh Mạch

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Chân Khí Hoàn
 • Nguồn gốc: Tham gia Event Bản Cập Nhật Tháng và BOSS nhận được
Kiếm Thế
Bát Mạch Đơn
 • Nguồn gốc: Tham gia Event Bản Cập Nhật Tháng và BOSS nhận được
Kiếm Thế
Trùng Sinh Đơn
 • Nguồn gốc: Tham gia Event Bản Cập Nhật Tháng và BOSS nhận được
Đồng
 • Nguồn gốc: Nạp Thẻ, Hoạt Động

 

Cấp Kinh Mạch Đồng Thường Nguyên Liệu Kinh Mạch Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 1000 Đồng Thường, 100 Bát Mạch Đơn, 100 Chân Khí Hoàn,1 Trùng Sinh Đơn
Cấp 2 1000 100 100
Cấp 3 1000 100 90
Cấp 4 1000 100 80
Cấp 5 1000 100 60
Cấp 6 1000 100 40
Cấp 7 1000 100 30
Cấp 8 1000 100 15
Cấp 9 1000 100 10
Cấp 10 1000 100 10

Nâng Cấp Ngựa

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
 
game 20-04-2019 09-10-27-20
Thú Cưỡi
 • Nguồn gốc: Nhận được khi nâng lên Cấp 1
game 20-04-2019 09-11-19-749
Tiền Xu
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia các hoạt động GAME và Nạp Thẻ
 
Kiếm Thế
Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
  • Nguồn gốc: Boss Hoàng Kim
Kiếm Thế
Căn Cốt Đơn
  • Nguồn gốc: Boss Hoàng Kim

 

Cấp Thần Thú Nguyên Liệu Nâng Cấp Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 250 Căn Cốt Đơn, 250 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn,85 Tiền Xu
Cấp 2 250 Nguyên Liệu – 85 Tiền Xu 100
Cấp 3 500 Nguyên Liệu – 170 Tiền Xu 100
Cấp 4 750 Nguyên Liệu – 225 Tiền Xu 100
Cấp 5 1000 Nguyên Liệu – 340 Tiền Xu 100
Cấp 6 1250 Nguyên Liệu – 425 Tiền Xu 100
Cấp 7 1500 Nguyên Liệu – 510 Tiền Xu 100
Cấp 8 1750 Nguyên Liệu – 595 Tiền Xu 100
Cấp 9 2000 Nguyên Liệu – 680 Tiền Xu 100
Cấp 10 2250 Nguyên Liệu – 765 Tiền Xu 100

 

CHỈ SỐ CỦA NGỰA NÂNG CẤP : VIEW HỎA ĐẾ, 3 NGỰA CÒN LẠI CŨNG CHỈ SỐ Y CHANG (Tài Phú Có Sự Thay Đổi)

CẤP CHÍ TÔN HỎA ĐẾ Mô tả
HỎA ĐẾ CẤP 1

 

HỎA ĐẾ CẤP 2

 

HỎA ĐẾ CẤP 3

 

HỎA ĐẾ CẤP 4
HỎA ĐẾ CẤP 5
HỎA ĐẾ CẤP 6
HỎA ĐẾ CẤP 7
HỎA ĐẾ CẤP 8
HỎA ĐẾ CẤP 9

 

HỎA ĐẾ CẤP 10

 

VIEW CỦA CÁC THÚ CƯỠI NÂNG CẤP

THẦN THÚ Mô tả
 HỎA ĐẾ  
THIẾT KỴ  
 LAM VŨ  
LIỆT PHONG  

 

 Hướng Dẫn Nâng Cấp Mặt Nạ (Cấp 0-9)

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

NPC LIÊN QUAN

CHI TIẾT SỐ LƯỢNG CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN ĐỂ NÂNG CẤP

Cấp Nhẫn MẶT NẠ

Hàng Long Phục Hổ

Nguyên Liệu Nâng Cấp

(Đá Huyền Thiết, Dị Dung Thạch, Tiền Xu)

Untitled

Tỷ lệ thành công %
Cấp 0 500 Nguyên Liệu – 85 Tiền Xu
Cấp 1 1000 Nguyên Liệu – 170 Tiền Xu 100
Cấp 2 1500 Nguyên Liệu – 400 Tiền Xu 100
Cấp 3 2000 Nguyên Liệu – 600 Tiền Xu 100
Cấp 4 2500 Nguyên Liệu – 800 Tiền Xu 100
Cấp 5 3000 Nguyên Liệu – 1000 Tiền Xu 100
Cấp 6 3500 Nguyên Liệu – 1200 Tiền Xu 100
Cấp 7 4000 Nguyên Liệu – 1400 Tiền Xu 100
Cấp 8 4500 Nguyên Liệu – 1600 Tiền Xu 100
Cấp 9 5000 Nguyên Liệu – 1800 Tiền Xu 100

 

VIEW CHỈ SỐ CỦA Mặt Nạ Hàng Long Phục Hổ TỪ CẤP 0 ĐẾN CẤP 9

CẤP CHÍ TÔN HỎA ĐẾ Mô tả
Mặt Nạ CẤP 0 Untitled
Mặt Nạ CẤP 1 Untitled

 

Mặt Nạ CẤP 2 Untitled
Mặt Nạ CẤP 3 Untitled
Mặt Nạ CẤP 4 Untitled
Mặt Nạ CẤP 5 Untitled
Mặt NạN CẤP 6 Untitled
Mặt Nạ CẤP 7 Untitled
Mặt Nạ CẤP 8 Untitled
Mặt NạN CẤP 9 Untitled

 

[Nâng Cấp] Nhẫn Càn Khôn Ma Thần

NPC LIÊN QUAN

CHI TIẾT SỐ LƯỢNG CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN ĐỂ NÂNG CẤP

Cấp Nhẫn Càn Khôn Nguyên Liệu Nâng Cấp

(Đá Huyền Thiết, Đá Thần Sa, Tiền Xu)

Tỷ lệ thành công %
Cấp 0 Nhận Được Từ Event Trong Game
Cấp 1 2200 Nguyên Liệu – 200 Tiền Xu 100
Cấp 2 4400 Nguyên Liệu – 400 Tiền Xu 100
Cấp 3 6600 Nguyên Liệu – 600 Tiền Xu 100
Cấp 4 8800 Nguyên Liệu – 800 Tiền Xu 100
Cấp 5 11000 Nguyên Liệu – 1000 Tiền Xu 100
Cấp 6 13200 Nguyên Liệu – 1200 Tiền Xu 100
Cấp 7 15400 Nguyên Liệu – 1400 Tiền Xu 100
Cấp 8 17600 Nguyên Liệu – 1600 Tiền Xu 100
Cấp 9 19800Nguyên Liệu – 1800 Tiền Xu 100

VIEW CHỈ SỐ CỦA CÀN KHÔN MA THẦN TỪ CẤP 0 ĐẾN CẤP 9

CẤP CHÍ TÔN HỎA ĐẾ Mô tả
CÀNG KHÔN CẤP 0 Untitled

 

CÀNG KHÔN CẤP 1 Untitled

 

CÀNG KHÔN CẤP 2 Untitled

 

CÀNG KHÔN CẤP 3 Untitled
CÀNG KHÔN CẤP 4 Untitled
CÀNG KHÔN CẤP 5 Untitled
CÀNG KHÔN CẤP 6 Untitled
CÀNG KHÔN CẤP 7 Untitled
CÀNG KHÔN CẤP 8  

Untitled

CÀN KHÔN CẤP 9 Untitled

[Nâng Cấp] Vũ Khí Trấn Phái

 • Đá Thần Sa, Đá Huyền Thiết… Những nguyên liệu cơ bản cực kỳ dễ kiếm tien xu

NPC LIÊN QUAN

CHI TIẾT SỐ LƯỢNG CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN ĐỂ NÂNG CẤP

Cấp Vũ Khí Trấn Phái Nguyên Liệu Nâng Cấp(Đá Huyền Thiết, Đá Thần Sa, Tiền Xu)

Untitled

Tỷ lệ thành công %
Cấp 0 1000 Nguyên Liệu – 400 Tiền Xu
Cấp 1 2000 Nguyên Liệu – 800 Tiền Xu 100
Cấp 2 3000 Nguyên Liệu – 1200 Tiền Xu 100
Cấp 3 4000 Nguyên Liệu – 1300 Tiền Xu 100
Cấp 4 5000 Nguyên Liệu – 1400 Tiền Xu 100
Cấp 5 6000 Nguyên Liệu – 1900 Tiền Xu 100
Cấp 6 7000 Nguyên Liệu – 2200 Tiền Xu 100
Cấp 7 8000 Nguyên Liệu – 2500 Tiền Xu 100
Cấp 8 9000 Nguyên Liệu – 2800 Tiền Xu 100
Cấp 9 10000 Nguyên Liệu – 3100 Tiền Xu 100

VIEW CHỈ SỐ CỦA VŨ KHÍ TRẤN PHÁI TỪ CẤP 0 ĐẾN CẤP 9  (Ví Dụ Đao Trấn Phái Thiên Nhẫn Nội)

CẤP VŨ KHÍ Mô tả
VŨ KHÍ CẤP 0 Untitled 
VŨ KHÍ CẤP 1 Untitled 
VŨ KHÍ CẤP 2 Untitled 
VŨ KHÍ CẤP 3 Untitled
VŨ KHÍ CẤP 4 Untitled
VŨ KHÍ CẤP 5 Untitled
VŨ KHÍ CẤP 6 Untitled
VŨ KHÍ CẤP 7 Untitled
VŨ KHÍ CẤP 8 Untitled
VŨ KHÍ CẤP 9 Untitled