Tin Tức

[Hướng Dẫn] Hệ Thống Ngoại Trang

Loại Ngoại Trang (Chỉ Những Ngoại Trang Có Tính Đặc Sắc Trong Game) Hình ảnh trang bị
Ngoại Trang Cấp 2 – Long Minh Quán

Gói Quà Nạp 100K VND

 

Untitled

Untitled

 

 

Ngoại Trang Cấp 3 – Quân Lâm Thiên Hạ

Mốc Nạp 200K VND

Untitled

Untitled

Ngoại Trang Cấp 4 Y Sơn Quan Lan

Ăn EVENT

 

Untitled

Untitled

Ngoại Trang Truyền Thuyết – Hùng Bá

Ăn EVENT

Untitled

Untitled

Ngoại Trang Truyền Thuyết – Nghịch Long Untitled

Untitled

Ngoại Trang Quốc Công – Thanh Lưu

TOP 3-5 EVENT Hoàng Đế Hoặc Minh Chủ

 

Untitled

Untitled

 

Ngoại Trang Thừa Tướng – Kinh Lôi

TOP 2 EVENT Hoàng Đế Hoặc Minh Chủ

Untitled

Untitled

 

Ngoại Trang Hoàng Đế- Huyền Thiên

TOP 1 EVENT Hoàng Đế Hoặc Minh Chủ

 

Untitled

Untitled

 

Ngoại Trang VIPP 4 :

TOP 1 EVENT Hoàng Đế Hoặc Minh Chủ

 

Untitled

Untitled

 

Ngoại Trang VIP 6

 

Untitled

Untitled