Tin Tức

[Hướng Dẫn] Mặt Nạ Hàng Long Phục Hổ

NPC LIÊN QUAN

CHI TIẾT SỐ LƯỢNG CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN ĐỂ NÂNG CẤP

Cấp Nhẫn MẶT NẠ

Hàng Long Phục Hổ

Nguyên Liệu Nâng Cấp

(Đá Huyền Thiết, Dị Dung Thạch, Tiền Xu)

Untitled

Tỷ lệ thành công %
Cấp 0 500 Nguyên Liệu – 85 Tiền Xu
Cấp 1 1000 Nguyên Liệu – 170 Tiền Xu 100
Cấp 2 1500 Nguyên Liệu – 400 Tiền Xu 100
Cấp 3 2000 Nguyên Liệu – 600 Tiền Xu 100
Cấp 4 2500 Nguyên Liệu – 800 Tiền Xu 100
Cấp 5 3000 Nguyên Liệu – 1000 Tiền Xu 100
Cấp 6 3500 Nguyên Liệu – 1200 Tiền Xu 100
Cấp 7 4000 Nguyên Liệu – 1400 Tiền Xu 100
Cấp 8 4500 Nguyên Liệu – 1600 Tiền Xu 100
Cấp 9 5000 Nguyên Liệu – 1800 Tiền Xu 100

 

VIEW CHỈ SỐ CỦA Mặt Nạ Hàng Long Phục Hổ TỪ CẤP 0 ĐẾN CẤP 9

CẤP CHÍ TÔN HỎA ĐẾ Mô tả
Mặt Nạ CẤP 0 Untitled
Mặt Nạ CẤP 1 Untitled
Mặt Nạ CẤP 2 Untitled
Mặt Nạ CẤP 3 Untitled
Mặt Nạ CẤP 4 Untitled
Mặt Nạ CẤP 5 Untitled
Mặt NạN CẤP 6 Untitled
Mặt Nạ CẤP 7 Untitled
Mặt Nạ CẤP 8 Untitled
Mặt NạN CẤP 9 Untitled