Tin Tức

[Hướng Dẫn] Nâng Cấp Kinh Mạch

NPC LIÊN QUAN

I.Vật Phẩm cần chuẩn bị

Hình ảnh Mô tả
Kiếm Thế
Chân Khí Hoàn
  • Nguồn gốc: Tham gia Event Bản Cập Nhật Tháng và BOSS nhận được
Kiếm Thế
Bát Mạch Đơn
  • Nguồn gốc: Tham gia Event Bản Cập Nhật Tháng và BOSS nhận được
Kiếm Thế
Trùng Sinh Đơn
  • Nguồn gốc: Tham gia Event Bản Cập Nhật Tháng và BOSS nhận được
Đồng
  • Nguồn gốc: Nạp Thẻ, Hoạt Động

 

Cấp Kinh Mạch Đồng Thường Nguyên Liệu Kinh Mạch Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 1000 Đồng Thường, 100 Bát Mạch Đơn, 100 Chân Khí Hoàn,1 Trùng Sinh Đơn
Cấp 2 1000 100 100
Cấp 3 1000 100 90
Cấp 4 1000 100 80
Cấp 5 1000 100 60
Cấp 6 1000 100 40
Cấp 7 1000 100 30
Cấp 8 1000 100 15
Cấp 9 1000 100 10
Cấp 10 1000 100 10