Tin Tức

[Hướng Dẫn] Nâng Cấp Ma Vũ Ấn

NPC LIÊN QUAN

CHI TIẾT SỐ LƯỢNG CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN ĐỂ NÂNG CẤP

Cấp Ma Vũ Ấn Nguyên Liệu Nâng Cấp(Mảnh Ấn, Thủ Cấp Quân Mông Cổ)

Untitled

 

Tỷ lệ thành công %
Cấp 1 1000 Nguyên Liệu – 100 Tiền Xu
Cấp 2 2000 Nguyên Liệu – 200 Tiền Xu 100
Cấp 3 3000 Nguyên Liệu – 300 Tiền Xu 100
Cấp 4 4000 Nguyên Liệu – 400 Tiền Xu 100
Cấp 5 5000 Nguyên Liệu – 500 Tiền Xu 100
Cấp 6 6000 Nguyên Liệu – 600 Tiền Xu 100
Cấp 7 7000 Nguyên Liệu – 700 Tiền Xu 100
Cấp 8 8000 Nguyên Liệu – 800 Tiền Xu 100
Cấp 9 9000 Nguyên Liệu – 900 Tiền Xu 100
Cấp 10 10000 Nguyên Liệu – 1000 Tiền Xu 100

VIEW CHỈ SỐ CỦA MA VŨ ẤN TỪ CẤP 1 ĐẾN CẤP 10  

CẤP ẤN Mô tả
ẤN CẤP 1 Untitled 
ẤN CẤP 2 Untitled
ẤN CẤP 3 Untitled
ẤN CẤP 4 Untitled
ẤN CẤP 5 Untitled
ẤN CẤP 6 Untitled
ẤN CẤP 7 Untitled
ẤN CẤP 8 Untitled
ẤN CẤP 9 Untitled
ẤN CẤP 10 Untitled