Tin Tức

[Hướng Dẫn] Nâng Cấp Nhẫn Càn Khôn Ma Thần

NPC LIÊN QUAN

CHI TIẾT SỐ LƯỢNG CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN ĐỂ NÂNG CẤP

Cấp Nhẫn Càn Khôn Nguyên Liệu Nâng Cấp

(Đá Huyền Thiết, Đá Thần Sa, Tiền Xu)

Untitled

Tỷ lệ thành công %
Cấp 0 Nhận Được Từ Event Trong Game
Cấp 1 2200 Nguyên Liệu – 200 Tiền Xu 100
Cấp 2 4400 Nguyên Liệu – 400 Tiền Xu 100
Cấp 3 6600 Nguyên Liệu – 600 Tiền Xu 100
Cấp 4 8800 Nguyên Liệu – 800 Tiền Xu 100
Cấp 5 11000 Nguyên Liệu – 1000 Tiền Xu 100
Cấp 6 13200 Nguyên Liệu – 1200 Tiền Xu 100
Cấp 7 15400 Nguyên Liệu – 1400 Tiền Xu 100
Cấp 8 17600 Nguyên Liệu – 1600 Tiền Xu 100
Cấp 9 19800Nguyên Liệu – 1800 Tiền Xu 100

VIEW CHỈ SỐ CỦA CÀN KHÔN MA THẦN TỪ CẤP 0 ĐẾN CẤP 9

CẤP NHẪN CÀN KHÔN Mô tả
CÀNG KHÔN CẤP 0 Untitled

 

CÀNG KHÔN CẤP 1 Untitled

 

CÀNG KHÔN CẤP 2 Untitled

 

CÀNG KHÔN CẤP 3 Untitled
CÀNG KHÔN CẤP 4 Untitled
CÀNG KHÔN CẤP 5 Untitled
CÀNG KHÔN CẤP 6 Untitled
CÀNG KHÔN CẤP 7 Untitled
CÀNG KHÔN CẤP 8 Untitled
CÀN KHÔN CẤP 9 Untitled