Tin Tức

Phúc Lợi Quà Nạp Thẻ Hằng Ngày

Mỗi ngày bạn nạp từ 50K VND Đến 200K VND Sẽ Nhận Được Các Gói Quà Tương Ứng, Tức Là Quà Tặng Kèm Riêng, Đại Khái Như X2 Quà Nạp + Đồng Nạp

 

Gói Quà 50K Hằng Ngày
75 000 Đồng Thường
40 Lam Long Đơn
40 Rương Bí Tịch Trấn Phái
40 Đá Thần Sa
40 Đá Huyền Thiết
40 Dị Dung Thạch
40 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
40 Căn Cốt Đơn
40 Thánh Linh Bảo Hạp hồn
60 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
200 Trùng Sinh Đơn
200 Chân Khí Hoàn
200 Bát Mạch Đơn
20 Đá Tinh Vân
20 Thủ Cấp Quân Mông Cổ
20 Mảnh Ghép Mặt Nạ
2 LB Vận Tiêu

 

Gói Quà 100K Hằng Ngày
150 000 Đồng Thường
120 Lam Long Đơn
120 Rương Bí Tịch Trấn Phái
120 Đá Thần Sa
120 Đá Huyền Thiết
120 Dị Dung Thạch
120 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
120 Căn Cốt Đơn
100 Thánh Linh Bảo Hạp hồn
200 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
400 Trùng Sinh Đơn
400 Chân Khí Hoàn
400 Bát Mạch Đơn
40 Đá Tinh Vân
40 Thủ Cấp Quân Mông Cổ
40 Mảnh Ghép Mặt Nạ
4 LB Vận Tiêu

 

Gói Quà 200K Hằng Ngày
300 000 Đồng Thường
120 Lam Long Đơn
240 Rương Bí Tịch Trấn Phái
240 Đá Thần Sa
240 Đá Huyền Thiết
240 Dị Dung Thạch
240 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
240 Căn Cốt Đơn
240 Thánh Linh Bảo Hạp hồn
240 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
1000 Trùng Sinh Đơn
1000 Chân Khí Hoàn
1000 Bát Mạch Đơn
80 Đá Tinh Vân
80 Thủ Cấp Quân Mông Cổ
80 Mảnh Ghép Mặt Nạ
10 LB Vận Tiêu